Type

Conference Proceedings

Authors

Rory V. O'Connor
Murat Yilmaz

Subjects

Computer Science

Topics
software engineering process game theory yap software teams productivity art

Using game theory to improve productivity software teams: developed a software process engineering approach.(In Turkish) (2011)

Abstract Yazılım gelis¸tirme s¨urec¸leri bilgi ve insan tabanlı aktivitelerdir. Sosyal ac¸ıdan de˘gerlendirildi˘ginde yazılım gelis¸tiren bireylerin sosyal etkiles¸imi ve is¸birli˘gine yatkınlı˘gı takım ve organizasyon ¨uretkenli˘ginin artırılmasını destekleyecek en ¨onemli unsurlar arasındadır. Bu sebeple, ¨ozellikle son zamanlarda, yazılım m¨uhendisli˘gi konusunda yapılan birc¸ok c¸alıs¸ma yazılım gelis¸tirme faaliyetlerinde insan fakt¨or¨un¨un kritik rol¨un¨u vurgulamaktadır. Ekonomi ve sosyoloji bilimlerinde aktif olarak aras¸tırılmakta olan sosyal a˘g yapısı ve buna ba˘glı olarak incelenen davranıs¸ analizi kavramları yazılım m¨uhendisli˘gi aras¸tırmalarında hen¨uz yaygın bir uygulama alanı bulamamıs¸tır. O¨ zellikle sosyal ve ekonomik karar ve kis¸ilik analizlerinde sıkc¸a kullanılan bu kavramların yazılım m¨uhendisli˘gine uygulanması yazılım firmalarının ¨uretkenli˘gini, dolayısı ile yatırım karlılıklarının artırılmasını m¨umk¨un kılacaktır. Bu makalede, ekonomi alanında birc¸ok uygulaması bulunan oyun kuramının bir alt dalı olan mekanizma tasarımı kullanılarak gelis¸tirmekte oldu˘gumuz bir s¨urec¸ m¨uhendisli˘gi yaklas¸ımı anlatılmaktadır. Bu yaklas¸ım kullanılarak, yazılım gelis¸tiren organizasyonların yapısının iyiles¸tirilmesi ve buna ba˘glı olarak ¨uretkenliklerinin artırılması hedeflenmektedir.
Collections Ireland -> University of Limerick -> Faculty of Science and Engineering
Ireland -> University of Limerick -> LERO
Ireland -> University of Limerick -> LERO - Project partner authors

Full list of authors on original publication

Rory V. O'Connor, Murat Yilmaz

Experts in our system

1
Rory O'Connor
Dublin City University
Total Publications: 197
 
2
Murat Yilmaz
Dublin City University
Total Publications: 51