Type

Conference Proceedings

Authors

Abdul Kadir Görür
Rory O'Connor
Murat Yilmaz

Subjects

Business

Topics
exploratory factor analysis factors productivity ngo yap software engineering ise

Investigating the factors affecting software development productivity by using exploratory factor analysis [in Turkish - Yazılım Geliştirme Üretkenliğini Etkileyen Faktörlerin Açımlayıcı Faktör Analizi Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi] (2014)

Abstract Bu çalışmanın amacı yazılım mühendisliği üretkenlik ölçümleri için kullanılabilecek üretkenlik, sosyal üretkenlik ve sosyal sermaye kav- ramlarına dayalı (üç boyutlu) bir ölçek geliştirmektir. Bu amaç doğrultu- sunda yazılım geliştirme süreçlerini etkileyen etmenlerin sosyal ve teknik boyutları ve birbirleri ile olan ilişkileri hem teorik hem de pratik boyutta sorgulanmıştır. Araştırmanın teorik boyutunda, yazılım üretkenliği için yapılan bir literatür taraması sonucunda elde edilen etmenlerin yazılım süreçlerini etkileyen kavramlarla ilişkisi incelenmiş, ampirik boyutunda ise 213 yazılım mühendisi üzerinde yapılan bir anket yardımı ile bulunan etmenlerin öngörülen kavramlar yardımı ile ifade edilip edilemeyeceği araştırılmıştır. Bir başka deyişle, ölçeği oluşturan her bir etmenin bir- birleriyle nasıl gruplaştıkları ve üretkenlik, sosyal üretkenlik ve sosyal sermaye kavramlarını ne ölçüde anlamlandırdıkları incelenmiştir. Yapı- lan öncül analiz sonuçlarına dayanarak, oluşturduğumuz ölçeğin, yazılım geliştirme üretkenliği, sosyal üretkenlik ve sosyal sermaye kavramlarını öngörülen etmenler cinsinden ifade edebilen, geçerli ve güvenilir bir öl- çüm aracı olduğu söylenebilir.
Collections Ireland -> Dublin City University -> Publication Type = Conference or Workshop Item
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = DCU Faculties and Schools: Faculty of Engineering and Computing: School of Computing
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = Research Initiatives and Centres: Lero: The Irish Software Engineering Research Centre
Ireland -> Dublin City University -> Subject = Computer Science
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = DCU Faculties and Schools
Ireland -> Dublin City University -> Status = Published
Ireland -> Dublin City University -> Subject = Computer Science: Software engineering
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = DCU Faculties and Schools: Faculty of Engineering and Computing
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = Research Initiatives and Centres

Full list of authors on original publication

Abdul Kadir Görür, Rory O'Connor, Murat Yilmaz

Experts in our system

1
Rory O'Connor
Dublin City University
Total Publications: 197
 
2
Murat Yilmaz
Dublin City University
Total Publications: 51